Skupština Akcionara

Poziv akcionarima za sednicu skupštine - Preuzmite dokument
Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu skupštine - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Obaveštenje akcionarima - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Izveštaj Odbora direktora - Preuzmite dokument
Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Preuzmite dokument

Saziv redovne Skupštine - Preuzmite dokument
Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Prijava u radu Skupštine - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Izveštaj o radu Odbora direktora - 6. tačka - Preuzmite dokument
Godišnji izveštaj o poslovanu za 2019. godinu - 7. tačka - Preuzmite dokument
Finansijski izveštaji za 2019. godinu - 8. tačka - Preuzmite dokument
Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji FI za 2019. godinu - 9. tačka - Preuzmite dokument

Izveštaj o bitnom događaju - Održanoj redovnoj Skupštini akcionara - Preuzmite dokument
Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Preuzmite dokument
Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka - Preuzmite dokument

Saziv redovne Skupštine akcionara - Preuzmite dokument
Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu Skupštine - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Izveštaj Odbora direktora - 6. tačka - Preuzmite dokument
Godišnji izveštaj za 2018. godinu - 7,8,9 tačka dnevnog reda - Preuzmite dokument

Godišnji izveštaj za 2017 - Preuzmite dokument
Obaveštenje akcionarima - Preuzmite dokument
Izveštaj o radu OD - Preuzmite dokument
Izveštaj o bitnom događaju - Preuzmite dokument
Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka - Preuzmite dokument
Odluka o usvajanju FI za 2017 - Preuzmite dokument
Odluka o usvajanju god. izveštaja o poslovanju - Preuzmite dokument
Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Preuzmite dokument
Predlog odluka po tačkama dnevnog reda - Preuzmite dokument
Prijava učešća - Preuzmite dokument
Saziv - Preuzmite dokument
Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument

FI za 2015 - Preuzmite dokument
Izveštaj revizora o rev. FI za 2015 - Preuzmite dokument
INapomene uz FI za 2015 - Preuzmite dokument
Predlog odluka - Preuzmite dokument
Izveštaj o bitnom dogadjaju - Preuzmite dokument
Izveštaj o poslovanju za 2015 - Preuzmite dokument
Izveštaj Odbora direktora - Preuzmite dokument
Odluke - Preuzmite dokument

Obrazac za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu Skupštine - Preuzmite dokument
Obaveštenje akcionarima - Preuzmite dokument
Obrazac punomoćja - Preuzmite dokument

Izveštaj Odbora direktora - Preuzmite dokument
Napomene uz FI - Preuzmite dokument
Obaveštenje akcionarima - Preuzmite dokument
Predlog odluka - Preuzmite dokument
Prijava učešća - Preuzmite dokument
Punomoćje - Preuzmite dokument
FI za 2014 - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
God. izveštaj o poslovanju - Preuzmite dokument
Izveštaj o reviziji - Preuzmite dokument

Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Odluke - Preuzmite dokument
Poziv - Preuzmite dokument
Predlog odluka - Preuzmite dokument
Prijava učešća - Preuzmite dokument
Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument

Izveštaj o poslovanju - Preuzmite dokument
Izveštaj OD - Preuzmite dokument
Napomene uz FI - Preuzmite dokument
Obaveštenje akcionarima - Preuzmite dokument
Odluke - Preuzmite dokument
Poziv - Preuzmite dokument
Predlog odluka - Preuzmite dokument
Prijava učešća - Preuzmite dokument
Punomoćje - Preuzmite dokument
FI Inex - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Izveštaj o poslovanju - Preuzmite dokument

Predlog odluka - Preuzmite dokument
Prijava učešća - Preuzmite dokument
Tačka 6 - Preuzmite dokument
Tačka 8 - Preuzmite dokument
Tačka 9 - Preuzmite dokument
Tačka 10 - Preuzmite dokument
Dnevni red - Preuzmite dokument
Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Izveštaj UO i NO - Preuzmite dokument
Izvod iz izveštaja o poslovanju - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Odluke - Preuzmite dokument

Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Predlog odluka - Preuzmite dokument
Prijava učešća - Preuzmite dokument
Formular punomoćja - Preuzmite dokument
Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument

Formular za pisano glasanje - Preuzmite dokument
Obaveštenje o pravima akcionara - Preuzmite dokument
Prijava učešća u radu Skupštine - Preuzmite dokument
Tačka 5 - Preuzmite dokument
Tačka 6 - Preuzmite dokument
Tačka 7 - Preuzmite dokument
Tačka 8 - Preuzmite dokument
Formular punomoćja - Preuzmite dokument

DESIGN AND CODE IVAPIX

TOP